زیرشاخه ها واحدها

 

- اعضای هیأت علمی شاغل در مرکز آموزشی درمانی فارابی

-رزیدنت های گروه روانپزشکی