امتحانات و نتایج

در انتهای هر بخش امتحان ماهانه از دانشجویان در مقطع کارورزی و کارآموزی همچنین  امتحان مهارتهای بالینی در درمانگاه توسط اساتید گرفته می شود.