تسهیلات و خدمات

 

خدمات به صورت برگزاری کارگاههای علمی سمینارهای علمی برای همکاران ، پزشکان عمومی و سایر متخصصین رشته ها.

  -        فعالیت های آموزشی

-        فعالیت های درمانی

-        فعالیت های پژوهشی

-        فعالیت های اجرائی

-        آموزش پزشکان عمومی و سایر رشته های تخصصی به صورت برگزاری کارگاهها و سمینارها

شرکت در کنگره های داخلی و خارجی (‌به صورت ارائه مقاله )