اطلاعات عمومی

 

2 برگ تاریخچه گروه روانپزشکی2 برگ تاریخچه گروه روانپزشکی

مدیران قبلی گروه :

بخش روانپزشکی در سال 1362 رسماً شروع به فعالیت و با یک بخش روانپزشکی مردان و زنان آغاز بکار نمود .

در سال 1386 شروع به پذیرش دستیار تخصصی نموده است . از سال تأسیس تا کنون همکاران در این بخش فعالیت داشته اند که با ذکر نام از همکاری صمیمانه آنها تشکر و قدردانی می شود .

1- آقای دکتر حمید مصطفوی

2- آقای اردشیر احتشامی

3- آقای دکتر محمد فخارزاده

4- آقای سید مهدی صابری

5- خانم دکتر کتابی

6- آقای دکتر مجد تیموری

7- آفای دکتر کنعانی

8- آقای دکتر محمد سجادی فر

9- آقای دکتر هوشنگ امیریان

10- خانم دکتر مهشید مظفری  

16- آئین نامه و مستندات قانونی جهت اساتید آئین نامه و مستندات قانونی جهت اساتید

15- وظایف هیئت علمی و دانشجویان وظایف هیئت علمی و دانشجویان

13- اهداف و چشم انداز گروه اهداف و چشم انداز گروه

6-مشخصات آزمایشگاه و امکانات گروهمشخصات آزمایشگاه و امکانات گروه

4- برنامه هفتگی استادان برنامه هفتگی استادان