فعالیتهای تحقیقاتی

 

در زمینه های آسیب های اجتماعی و اختلالات روانپزشکی تحقیقاتی صورت گرفته است که جزئیات آنها در CV آموزشی اساتید موجود است .