گروه آموزشی رادیولوژی

مدیرگروه : دکتر نازنین فرشچیان

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

 پست الکترونیکی

Cvدکترماندانا موتمنی

دکتر ماندانا موتمنی

رادیولوژی

استادیار

دکتری تخصصی

 
m_moetameni@kums.ac.ir
cv.Dr nazanin farshchian            

دکتر نازنین فرشچیان

رادیولوژی

دانشیار

دکتری تخصصی

 
nfarshchian@!kums.ac.ir
Farhad Naleini c.v            

دکتر فرهاد نعلینی

رادیولوژی

دانشیار

دکتری تخصصی

 
f.naleini@kums.ac.ir
elham shobeiri cv   

دکتر الهام شبیری

رادیولوژی

دانشیار

دکتری تخصصی

 
eshobeiri@kums.ac.ir
C.V دکتر محمود جلیلی

دکتر محمود جلیلی

پزشکی هسته ای

استادیار

دکتری تخصصی

 
ma_jalili@kums.ac.ir
دکتر صالحی 

دکتر محمدغریب صالحی

رادیولوژی

دانشیار

دکتری تخصصی

 
mgh.salehi@kums.ac.ir
دکتر مهربخش  

دکتر محمود مهربخش

رادیولوژی

استادیار

دکتری تخصصی

m_mehrbakhsh@kums.ac.ir
 
 

دکتر مریم لطافتی

 رادیولوژی  استادیار دکتری تخصصی   
  دکترسارا پرمهر   رادیولوژی  استادیار دکتری تخصصی