اطلاعات عمومی

نام گروه آموزشی:                                                                              رادیولوژی                         

à مدیرگروه آموزشی :                                                                 دکتربهزاد تن قطاری

Ãرئیس بخش :                                                                                  دکترفرید نیافر

Ãمعاون آموزشی گروه :                                                               دکترنازنین فرشچیان

Ãمدیرامور دستیاری :                                                                   دکترنازنین فرشچیان

Ãمسئول امور استاژری گروه:                                                      دکترفرهاد نعلینی

Ãمسئول کمیته امتحانات گروه:                                                  دکترنازنین فرشچیان

à مسئول ارزیابی درون گروهی:                                               دکتر ابوالقاسم نظری

Ãدستیاران گروه : 17 نفر

  

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

رتبه انشگاهی

وضعیت استخدامی

  تخصص

فوق تخصص/ گرایش

سال اخذ دانشنامه تخصصی

محل اخذ دانشنامه تخصصی

مدت زمان عضویت هیأت علمی(سال)

1

دکترفرید نیافر

استادیار

رسمی

رادیولوژی

-

1373

شهید بهشتی تهران

14

2

دکتربهزاد تن قطاری

استادیار

رسمی

رادیولوژی

-

 

 

20

3

دکترابوالقاسم نظری

استادیار

رسمی

رادیولوژی

-

 

 

25

4

دکترمحمود گودرزی

استادیار

پیمانی

رادیولوژی

-

1372

شهید بهشتی تهران

15

5

دکترنازنین فرشچیان

استادیار

پیمانی

رادیولوژی

-

1377

شهید بهشتی تهران

10

6

دکترالهام شبیری

استادیار

پیمانی

رادیولوژی

-

1376

تهران

8

7

دکترماندانا موتمنی

استادیار

رسمی

رادیولوژی

-

1373

تبریز

14

8

دکترفرهاد تعلینی

استادیار

پیمانی

رادیولوژی

-

1380

کرمانشاه

6

9

دکترنسرین امیری فرد

استادیار

رسمی

رادیوتراپی

 

1376

اصفهان

12

10

دکترمهدی سبحانی

همکار آموزشی

طرح

رادیوتراپی

-

-

-

1

11

دکترمحمود جلیلی

استادیار

رسمی

پزشکی هسته ای

-

1375

شهید بهشتی تهران

11