گروه آموزشی طب بازساختی

مدیرگروه دکتر  محمودرضا مرادی

cv

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

دکتر بابک حق شناس

بیوتکنولوژی پزشکی

استادیار

دکتری Ph.D

دکتر فرجام گودرزی

بیوشیمی بالینی

استادیار

دکتری Ph.D