طرح درس و برنامه های آموزشی طب ورزشی و توانبخش

نام و نام خانوادگی

 طرح درس1

 طرح درس 2

 طرح درس 3

دکتر سهیلا صمد زاده

 

  دکتر علی سروش

   

 

دکتر بهزاد حیدرپور

 


 دکتر شمسی دکتر شمسی.pdf