تماس با ما

                                               

اسامی

شماره تلفن بیمارستان

E.mail

دکتر جواد زرگوشی

4276327

Jzargooshi@yahoo.com

دکتر محمدحسن امیدوار

"

Omidvar –Mh@yahoo.com

دکتراسعد مرادی

"

Asaad-Moradi@yahoo.com

دکتر محمودرضا مرادی

"

dr-mr moradi@yahoo.com

دکتر بهرام صمدزاده

"

bahram.Samadzadeh@yahoo.com

دکتر شاهرخ  سخایی

"

Shahrokh.Sakhaee@Gmail.com

دکتر عبدالرسول بردیده

"

dotalab@yahoo.com