برنامه های آموزشی

 

 

 طرح درس گروه آموزشی ارولوژی

 نام و نام خانوادگی            

 طرح درس 1

طرح درس 2 طرح درس3 طرح درس 4
دکتر محمود رضا مرادی 


 
 
   
 

 

دکتر زهره برتنی
   

 


   

 

دکتر فرج اله پرهوده 

     

 

دکتر رضا عاقل نژاد 

 

 

دکتربهرام صمدزاده 
 

 دکتر محمدحسن امیدوار برنا