دانشجویان

 دانشجویان :

دستیاران سال چهارم :

دکتر بابک کاظم زاده

دکتر مهیار فصیحی

دستیاران سال سوم :

دکتر شیده عابدی

دکتر سعید پاکدل

دستیاران سال دوم :

دکتر امیر فتوت

دکتر رحمن نجفلویی

دستیاران سال اول:

دکتر نورمحمد ماهرخ اینچه برون

دکتر امیررضا اقدسی

·        اینترنها بمدت 15 روز در بخش کارورزی دارند .

·        استاژرها بمدت یک ماه در بخش ارولوژی کارآموزی دارند .

·        دستیاران گروه ارولوژی بصورت روتیشن در بخشهای جراحی پاتولوژی زنان انجام وطبفه می نمایند .

·        از دستیاران در طی سال یکبار امتحان OSCE و یکبار امتحان درون بخشی علاوه برامتحان ارتقاء بعمل می آید .

      * رفرانس: کمپل - اسمیت کتاب جامع اورولوژی