تور مجازی دانشکده پزشکی

 

1- گروههای بیوشیمی- ژنتیک

 

 

2- گروههای بافت شناسی، فیزیولوژی- کتابخانه- سالن مطالعه

 

 

4- گروههای انگل شناسی- میکروب شناسی- مرکزکامپیوتر- ساختمان شماره2

 

 

5- گروه آناتومی

 

 

6- گروههای پاتولوژی- مرکز آزمونهای الکترونیک- مهندسی پزشکی

 
 
7- گروههای معارف- فیزیک- مرکز بیولوژی
 

 

8- حوزه ریاست

 
 


معرفی گروههای آموزشی دانشکده پزشکی

معرفی گروه علوم تشریح

 

 

معرفی گروه روانشناسی بالینی

 

 

معرفی گروه بیوشیمی بالینی

 

 

معرفی گروه میکروب شناسی

 

 

معرفی گروه زبان انگلیسی

 

 

معرفی گروه پاتولوژی