اخبار

بازدید و ارزشیابی گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی مورخه 19بهمن ماه

بازدید و ارزشیابی گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی مورخه 19بهمن ماه

 

 

بازدید وارزشیابی گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی مورخه 19 بهمن ماه

 

2

 

1

 

۲۱ بهمن ۱۳۹۸ ۰۹:۲۶