اخبار

اولین شورای آموزشی مجازی دانشکده پزشکی مورخ دوشنبه 19 اسفند

اولین شورای آموزشی مجازی دانشکده پزشکی مورخ دوشنبه 19 اسفند

 

اولین شورای آموزشی مجازی دانشکده پزشکی در تاریخ دوشنبه 19 اسفند ماه 98 برگزار گردید.

 

اولین شورای آموزشی مجازی دانشکده پزشکی1
اولین شورای آموزشی مجازی دانشکده پزشکی

۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ۱۴:۲۷