اخبار

اولین smart poster در دانشگاه درحوزه معاونت پزشکی عمومی دانشکده پزشکی

اولین smart poster در دانشگاه درحوزه معاونت پزشکی عمومی دانشکده پزشکی
 
اولین smart poster در دانشگاه درحوزه معاونت پزشکی عمومی دانشکده پزشکی طراحی ونصب گردید باموضوع قوانین و مقررات دوره پزشکی عمومی

 

ایده :خانم دکتر شیواروشنخواه

اجرا :آقای دکترسیاه منصوری

 
2 راهنمای استفاده ازپوسترهوشمند
۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۱۸