اخبار

برگزاری دوره آموزشی کشوری "جعبه ابزار E-Learning" در اسفند 99 و فروردین 1400 بصورت مجازی

برگزاری دوره آموزشی کشوری "جعبه ابزار E-Learning" در اسفند 99 و فروردین 1400 بصورت مجازی
۴ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۱۳