اطلاعات علم سنجی دانشکده پزشکی تا پایان سال 2019

 

تعداد مقالات منتشرشده در سال مشخص (بر مبنای نمایه Scopus)

 

 

مجموع استنادات دریافتی بر مبنای سال انتشار مقالات

 

 

 

مجموع استنادات دریافتی بر مبنای سال انجام استناد

 

شاخص H (H-index)

 

 

شاخص H5 (H5-index) برای مجموع مقالات چاپ شده در پنج سال گذشته

 

 

استناد به ازای مقاله (نسبت استنادات دریافتی در سال مشخص به مقالات منتشرشده در آن سال)

 

 

خوداستنادی بر مبنای سال انتشار مقالات

 

 

مقالات پرنویسنده (تعداد مقالات منتشرشده در سال مشخص، با تعداد 100 نویسنده یا بیشتر)