الزامی بودن ارائه گواهی شرکت در کارگاه روش تحقیق مقدماتی قبل از ارسال پروپوزال دانشجویان تحصیلات تکمیلی الزامی بودن ارائه گواهی شرکت در کارگاه روش تحقیق مقدماتی قبل از ارسال پروپوزال دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 


 

ردیف

نوع فرم

فایل الکترونیک

 1  فرم پروپوزال کامل
             فرم جدید پروپوزال.docx
 2   فرم پروپوزال انگلیسی

 فرم پروپوزال انگلیسی.doc

3  فرم تعهد استاد راهنما و دانشجو در طرحهای پایان نامه ای مصوب
فرم تعهد استاد راهنما و دانشجو در طرحهای پایان نامه ای

فرم تعهد استاد راهنما و دانشجو در طرحهای پایان نامه ای  
 4  فرم  تایید پروپوزال اصلاح شده توسط داور
تایید پروپوزال اصلاح شده توسط داور.docx
فرم  تایید پروپوزال اصلاح شده توسط داور
 
 5

 صورتجلسه گروه - دانشجویان پزشکی

صورتجلسه گروه - دانشجویان پزشکی
 

 6

 صورتجلسه گروه - دستیاری

صورتجلسه گروه - دستیاری
 
 7

 صورتجلسه گروه-تحصیلات تکمیلی

صورتجلسه گروه- ارشد
 
 8  درخواست بررسی عنوان و موضوع پایان نامه
فرم بررسی عنوان - جدید.docx
فرم بررسی عنوان 
   
 9  فرم تایید ضرورت انجام طرح تحقیقاتی کار آزمایی
فرم تایید ضرورت کارآزمایی بالینی.docx
فرم تایید ضرورت انجام طرح تحقیقاتی کار آزمایی
 10  شیوه نامه پایان نامه های  محصول محور  شیوه نامه پایان نامه های محصول محور.pdf
 11  پایان نامه های گروهی (یک عنوان پایان نامه برای دو یا چند دانشجو)  گروپ

 

 12  فرم پروپوزال مطالعات حیوانی
   فرم پروپوزال مطالعات حیوانی
 13

 آیین نامه های آموزشی مرتبط با انتخاب استاد راهنما و مشاور پایان نامه های دانشجوی تیرماه 1400

آیین نامه های آموزشی مرتبط با انتخاب استاد راهنما و مشاور پایان نامه های دانشجویی تیرماه 1400 .pdf 
 14  فرم مطالعات حیوانی انگیلسی  
Proposal for Animal studies - en.doc
 15  فرم مطالعات کارآزمایی بالینی
پروپوزال طرح های کارآزمایی بالینی.doc