دفاع از پایان نامه

 

مدارک و مستندات لازم برای برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

 

1- نامه مدیر محترم گروه مربوطه مبنی بر درخواست دفاع از پایان نامه با ذکر موارد زیر:

-         نام استاد راهنما و استاد مشاور بر اساس نامه تصویب شورا،

-         زمان و مکان انجام دفاع،

-         نام نماینده دانشکده،

-         نام دو نفر از اساتید محترم هیأت علمی به عنوان داور.

 

2- به انضمام نامه مدیر گروه، نامه ارسال یا پذیرش مقاله مرتبط با پایان نامه به صورت زیر:

-         برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دستیاری، نامه ارسال مقاله الزامی است،

-         برای دانشجویان دکتری تخصصی، نامه پذیرش مقاله الزامی است،

-         برای دانشجویان پزشکی عمومی، نامه ارسال یا پذیرش مقاله اختیاری است.

 

3- کپی قرارداد تصویب پروپوزال