ردیف

نوع فرم

فایل الکترونیک

1

فرم شماره 2: اخذ مجوز دفاع از پایان نامــه


2

2

فرم شماره 3: گزارش دفاع از پایان نامه


3

3

فرم شماره 4: ارزیابی ارائه ودفاع ازپایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی


4

4

فرم شماره 5: جدول مشخصات مقاله استخراج شده از پایان نامه


5

5

فرم شماره 6: ارسال پایان نامه اصلاح شده (فرم تاییدیه صحافی)


6

6

فرم تسویه حساب دانشجویی


فرم تسویه حساب


 7 راهنمای تدوین پایان نامه 
راهنمای تدوین پایان نامه.pdf
 
8   شیوه نامه ترجمان دانش
شیوه نامه ترجمان دانش

9

  فرم پیام پژوهشی

 فرم پیام پژوهشی

 فرم پیام پژوهشی.doc 

10
سوگند نامه پزشکی عمومی
سوگندنامه پزشکی عمومی.pdf
 

کلیپ نحوه نگارش پیام پژوهشی
https://www.kums.ac.ir/kums_content/media/filepool3/2019/5/1413.mp4?t=636932476766295802در خصوص پایان نامه دانشجویان در خصوص پایان نامه دانشجویان

اطلاعیه درخصوص ارسال یک نسخه از پایان نامه به مدیریت محترم اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور

 

آئین نامه اجرایی اعطای پژوهانه رساله به دانشجویان دکتری آئین نامه اجرایی اعطای پژوهانه رساله به دانشجویان دکتری
شیوه نامه اجرای طرح اعطای پژوهانه شیوه نامه اجرای طرح اعطای پژوهانه