ردیف

نوع فرم

فایل الکترونیک

1

فرم شماره 2: اخذ مجوز دفاع از پایان نامــه


2

2

فرم شماره 3: گزارش دفاع از پایان نامه


3

3

فرم شماره 4: ارزیابی ارائه ودفاع ازپایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی


4

4

فرم شماره 5: جدول مشخصات مقاله استخراج شده از پایان نامه


5

5

فرم شماره 6: ارسال پایان نامه اصلاح شده (فرم تاییدیه صحافی)


6

6

فرم تسویه حساب دانشجویی

پزشکی

کارشناسی ارشد

دکتریبرگ+تسویه+حساب+دانشجویی+پزشکی.doc

برگ+تسویه+حساب+دانشجویی+کارشناسی+ارشد.doc

برگ+تسویه+حساب+دانشجویی++دکتری+پی+اچ+دی.doc

 7 راهنمای تدوین پایان نامه 
راهنمای تدوین پایان نامه.pdf
 
8   راهنمای تدوین پیام پژوهشی
شیوه نامه ترجمان دانش

9

  فرم پیام پژوهشی

 فرم پیام پژوهشی

 فرم پیام پژوهشی.doc 

10
سوگند نامه پزشکی عمومی
سوگندنامه پزشکی عمومی.pdf
 
 11 فرم الف- ارزیابی دفاع پایان نامه دانشجویان پزشکی فرم الف – ارزیابی دفاع پایان نامه دانشجویان پزشکی 
 12  
فرم ب- تصویب پایان نامه دانشجویان پزشکی.pdf

کلیپ نحوه نگارش پیام پژوهشی در خصوص پایان نامه دانشجویان در خصوص پایان نامه دانشجویان

اطلاعیه درخصوص ارسال یک نسخه از پایان نامه به مدیریت محترم اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور

 

آئین نامه اجرایی اعطای پژوهانه رساله به دانشجویان دکتری آئین نامه اجرایی اعطای پژوهانه رساله به دانشجویان دکتری
شیوه نامه اجرای طرح اعطای پژوهانه شیوه نامه اجرای طرح اعطای پژوهانه