اعضای هیئت علمی و کارکنان

 

 

گروه آموزشی بیوشیمی بالینی

مدیرگروه: دکتر زهره رحیمی

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

Dr. Rahimi

دکتر زهره رحیمی

بیوشیمی

استاد

دکتری Ph.D

zrahimi@kums.ir

Dr Lida Haghnazari.cv 98.pdf

دکتر لیدا حق نظری

بیوشیمی

دانشیار

دکتری Ph.D

li_haghnazari@kums.ir

دکتر حمید نعمانی

بیوشیمی

استاد

دکتری Ph.D

h_noemani@kums.ir

رزومه دکتر رضا علی بخشی

دکتر رضا علی بخشی

ژنتیک

دانشیار

دکتری Ph.D

ralibakhshi@kums.ir

دکتر ابراهیم شکیبا

بیوشیمی بالینی

دانشیار

دکتری تخصصی

eshakiba@kums.ir

Jalilian.N.CV 2016.pdf


دکتر نازنین جلیلیان

ژنتیک پزشکی

استادیار

دکتری Ph.D

           
n.jalilian@kums.ir
 
cv HadiMozafari.pdf
 دکتر هادی مظفری  بیوشیمی بالینی  استادیار  دکتری Ph.D  hmozafari@kums.ir

دکتر نایب علی رضوانی

پزشکی مولکولی

استادیار

دکتری Ph.D

nayebali.rezvanihmozafari@kums.ir

دکتر سهیلا اسدی

بیوشیمی بالینی

استادیار

دکتری Ph.D

Fariborz Bahrehmand cv98.pdf  دکتر فریبرز بهره مند  زیست مولکولی  استادیار  دکتری Ph.D  FariborzBahrehmand@gmail.com

 
cv دکتر محمد سجاد امامی آل آقا 98.pdf
 دکتر محمد سجاد امامی آل آقا  بیوشیمی بالینی  استادیار  دکتریPh.D