طرح درس گروه آموزشی انگل شناسی

 

مدرس:  دکتر یزدان حمزوی، دکتر ناصر نظری، دکترعلی میکائیلی، دکتر مجتبی سلیمی

 

مدرس:  دکتر یزدان حمزوی، دکتر ناصر نظری، دکترعلی میکائیلی، دکتر مجتبی سلیمی

 

برنامه هفتگی اعضای هیات علمی گروه آموزشی انگل شناسی    

برنامه هفتگی گروه انگل شناسی برنامه هفتگی گروه انگل شناسی