طرح درس گروه آموزشی انگل شناسی

 نام و نام خانوادگی            

طرح درس1         

طرح درس 2 طرح درس3 طرح درس 4
دکتر یزدان حمزوی               طرح درس دندانپزشکی نیمسال اول 99-98.pdf دندانپزشکی
 
   

 

 دکترعلی میکائیلی

طرح ودرس.rar طرح ودرس

 

 

 

 
 
 دکتر ناصر نظری طرح ودرس طرح ودرس    طرح درس دکترنظری- پزشکی بین الملل-نیمسال اول -99-98 (1).pdf   پزشکی بین الملل-نیمسال اول  طرح درس دکترنظری- پزشکی نیمسال اول -99-98(1).pdf  پزشکی نیمسال اول
 
 

 

 

برنامه هفتگی اعضای هیات علمی گروه آموزشی انگل شناسی    

برنامه هفتگی گروه انگل شناسی برنامه هفتگی گروه انگل شناسی