طرح درس گروه آموزشی قلب و عروق

 

 نام و نام خانوادگی            

طرح درس  1        طرح درس 2 طرح درس3
دکتر ناهید صالحی
tarhe dars98dr.salehi.pdf

 
 
 
 دکترمصطفی بهره مند   hypertension tarhe dars- dr. Bahremand 96.pdf
 

 
دکتر سوسن محمودی باوندپوری   dr. soosan mahmoodi.pdf    
دکتر رضاحیدری مقدم   طرح درس 98 دکتر حیدری مقدم.pdf
 طرح درس 98دکتر حیدری مقدم1.pdf
 
 دکتر جواد عظیمی وقار
tarhe dars Dr. azimi2.pdf
دکتر عظیمی وقار قالب نگارش طرح درس ترمی.pdf
 
 دکتر اسد امیری پور
 dr. amiri poor 2.pdf
دکتر امیری  پور قالب نگارش طرح درس ترمی.pdf
 
 دکتر محمد روزبهانی
tarhe dars 98dr roozbahani.pdf
 
   
 دکتر نادر عسگری
Arrythmia dr. nader asgari.pdf
   
 دکتر علیرضا رای
tarhe dars 98 dr. RAI.pdf
   
 دکتر حسین کریم      
دکتر نفیسه منتظری
Tarhe dars Dr Nafiseh Montazeri .ARF .pdf
 
دکتر منتظری - ادم ریه.pdf
 دکتراعظم کیانی
DR. Kiani.pdf
 
   
 دکترزینب سوهانی
طرح درس دکتر زینب سوهانی.pdf
 
   

 

ناهید صالحی.pdf طرح پایان دوره برای کارورزان پزشکی در بخش قلب (دکتر ناهید صالحی)

برنامه آموزشی گروه قلب توسط مدیر گروه قلب و با اعمال نظرات و نیازهای آموزشی هر سه مقطع تحصیلی ( کارآموزی ، کارورزی و دستیاری ) طراحی میگردد:

 

1- Morning (30/8-8 صبح )

برنامه صبحگاهی گروه قلب با حضور 2 الی 3 نفر از اساتید گروه و اکثراً با حضور مدیر گروه ، دستیاران و کارآموزان و کاروزان قلب برگزار ، بیمار توسط اینترن معرفی و مورد بحث و بررسی قرار میگیرد

  

2- کلاس دستیاری ( 30/9-30/8 صبح )

 

 کلاس دستیاری با حضور دستیاران و حضور ( اختیاری ) کارآموزان و کارورزان برگزار میگردد و هر روز اساتید طبق برنامه تنظیم شده مبحث علمی خود را ارائه می نمایند .

 

3- راند بالینی ( 00/11- 30/9)

 دانشجویان به یادگیری مطالب علمی و عملی در بالین بیماران و با حضور متخصصین می پردازند .

 

4-  کلاس اینترنی- استاژری ( 30/12- 30/11)

 کلاس اینترنی و استاژری هر روز با حضور کلیه کارآموزان و کارورزان برگزار و دستیاران سال بالای گروه قلب     عهده دار برگزاری کلاسهای مذکور می باشند.

 

5- درمانگاه قلب (00/12-00/10)

 روزهای شنبه الی پنجشنبه درمانگاه قلب با حضور پزشک درمانگاه فعال و دستیاران به صورت برنامه ریزی شده همراه با کارورزان و کارآموزان در درمانگاه به بررسی و پیگیری بیماران مراجعه کننده میپردازند.

 

6- برگزاری آزمون :

 با توجه به حضور کارآموزان و کارورزان در گروه قلب هر ماه امتحان کتبی ( چهار گزینه ای ) به طور مجزا در دو مقطع برگزار میگردد. سئوالات آزمون هر ماه از اساتید و دستیارانی که تدریس داشته اند جمع آوری شده و پس از تایپ و تکثیر در آخرین روز دوره آزمون کتبی بعمل خواهد آمد.