برنامه های آموزشی

 

طرح درس گروه آموزشی پوست

 

 نام و نام خانوادگی            

طرح درس         

طرح درس طرح درس طرح درس 
دکتر فریبا نجفی

طرح درس کارورزان خانم دکتر نجفی طرح درس کارورزان

 

 

دکتر حسین کاووسی
طرح درس کارورزان آقای دکتر کاووسی طرح درس کارورزان


 

 دکتر الیاس سلیمی  
طرح درس کارورزان آقای دکتر سلیمی طرح درس کارورزان
     
 دکترعلی ابراهیمی  
طرح درس کارورزان آقای دکتر ابراهیمی طرح درس کارورزان
     
 دکترکیارش امینی        

 

کوریکولوم کارورزان کوریکولوم کارورزان
کوریکولوم کارآموزان کوریکولوم کارآموزان
طرح درس کارآموزان خانم دکتر نجفی طرح درس کارآموزان خانم دکتر نجفی
طرح درس کارآموزان آقای دکتر کاووسی طرح درس کارآموزان آقای دکتر کاووسی
طرح درس کارآموزان آقای دکتر سلیمی طرح درس کارآموزان آقای دکتر سلیمی
طرح درس کارآموزان آقای دکتر ابراهیمی طرح درس کارآموزان آقای دکتر ابراهیمی

1-آموزش عملی کارآموزان و کارورزان همه روزه از ساعت 10-8 صبح دردرمانگاه

2- کلاسهای تئوری مخصوص کارآموزان و کارورزان بصورت مجزا همه روزه بجز پنجشنبه هازساعت 12-10

3-کنفرانسهای اینترنی به تعداد کارورزان درهرماه

4- ژورنال کلاب : هرپنجشنبه باحضوراعضای هیئت علمی و کارورزان

5-کنفرانس های بازآموزی پوست و مو با سخنرانی اعضای هیئت علمی و حضور کارآموزان و کارورزان

طرح دوره پوست طرح دوره پوست