طرح درس گروه آموزشی گوش و حلق و بینی

 نام و نام خانوادگی            

طرح درس1         

طرح درس 2 طرح درس3 طرح درس 4
دکتر نیکزاد فرشچیان

نیکزاد فرشچیان.pdf


 

 

دکتر نسرین عیوضی  
نسرین عیوضی.pdf

نسرین عیوضی.pdf

 

 دکتر مریم اعتمادی
مریم اعتمادی.pdf       
 دکتر خسرو ایرانفر خسرو ایرانفر.pdf
 
     
دکتر سمیره فرشچی سمیره فرشچی.pdf