برنامه های آموزشی

طرح درس گروه آموزشی جراحی چشم


 نام و نام خانوادگی            

طرح درس         

طرح درس طرح درس طرح درس 
دکتر مجتبی ایدی زاده 

 

دکتر لیلا رضایی 

 دکتر پژواک آزادی       
دکتر فرید دانشگر 
کارآموزان بخش چشم دکتر دانشگر طرح درس کارآموزان
     
دکتر بیتا انوری       

 

برنامه های آموزشی کارورزان و کار آموزان چشم طبق کوریکولوم مصوبی می باشد.

 

طرح درس روزانه چشم طرح درس روزانه چشم