برنامه های آموزشیطرح درس گروه آموزشی روانپزشکی

 نام و نام خانوادگی            

  طرح درس1       

طرح درس 2 طرح درس3 طرح درس 4
دکترجلال شاکری


   

 

دکتر خیراله صادقی


 

دکتر حبیب اله خزائی

 

 

دکتر فائزه تاتاری
 

 

دکتر وحید فرنیا

7- طرح درس کارآموزان روانپزشکی 

 دکتر علی اکبر پرویزی فرد


 

دکتر عمران داوری نژاد
   

 

دکتر لیبا رضایی 
 


 

 

  
دکتر هوشنگ امیریان


 
 دکتر عادله الهی

 

  
 دکترمریم شیرزادی


 
دکتر مهدی شیرزادی فر   

 
 دکترلیلاافشارهزارخانی
طرح درس دکتر هزارخانی تئوری نورولوژی