گروه آموزشی  طب ورزشی و توانبخشی

مدیرگروه : دکتر بهزاد حیدرپور

cv

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

دکتر سروش.pdf 

دکتر علی سروش

توانبخشی و

طب فیزیکی

دانشیار

دکتری تخصصی

ali.soroush@kums.ac.ir 
دکتر بهزاد حیدر پور.pdf

دکتر بهزاد حیدرپور

پزشکی ورزشی

استادیار

دکتری تخصصی

b_heidarpour@kums.ac.ir