فرآیند بررسی و تصویب پروپوزال

مقطع دستیاری، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی:

1- تحویل فرم درخواست بررسی عنوان و موضوع پایان نامه + صورتجلسه گروه به حوزه مدیریت پژوهشی دانشکده

2- بارگذاری فایل پروپوزال و سایر مستندات لازم در سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه (سامانه پژوهان)

3- شرکت دانشجو/دستیار و استاد محترم راهنما در شورای پژوهش و فناوری دانشکده در تاریخ معین شده

4- دریافت نامه نظرات اعلام شده در شورای پژوهش و فناوری از طریق سامانه پژوهان

5- ارائه فرم تعهد استاد راهنما و دانشجو به مدیریت پژوهشی دانشکده

6- بارگذاری فایل پروپوزال اصلاح شده و سایر مستندات لازم در سامانه پژوهان

7- تصویب نهایی پروپوزال در کمیته اخلاق دانشکده / دانشگاه

8-  امضای قرارداد بین حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و پژوهشگر

مقطع پزشکی عمومی:

o       طرح و بررسی پروپوزال در دانشکده:

1- تحویل فرم درخواست بررسی عنوان و موضوع پایان نامه + صورتجلسه گروه به حوزه مدیریت پژوهشی دانشکده

2- بارگذاری فایل پروپوزال و سایر مستندات لازم در سامانه پژوهان

3- دریافت نظرات داوری از طریق سامانه پژوهان

4- ارائه فرم تعهد استادراهنما و دانشجو به مدیریت پژوهشی دانشکده

5- بارگذاری فایل پروپوزال اصلاح شده و سایر مستندات لازم در سامانه پژوهان

6- تصویب نهایی پروپوزال در کمیته اخلاق دانشکده / دانشگاه

7- امضای قرارداد بین حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و پژوهشگر

o       طرح و بررسی پروپوزال در مراکز تحقیقاتی:

1- تحویل فرم درخواست بررسی عنوان و موضوع پایان نامه به حوزه مدیریت پژوهشی دانشکده

2- ارسال پروپوزال و سایر مستندات لازم از طریق سامانه پژوهان

3- انجام مراحل طرح و بررسی در مرکز تحقیقاتی

4- ارائه فرم تعهد استاد راهنما و دانشجو به مدیریت پژوهشی دانشکده

 5- ارسال پروپوزال نهایی و سایر مستندات لازم توسط مرکز تحقیقاتی به معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده

6- تصویب نهایی پروپوزال در کمیته اخلاق دانشکده / دانشگاه

7- امضای قرارداد بین حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و پژوهشگر