تدوین پایان نامه و تسویه

فرآیند تدوین پایان نامه و تسویه با حوزه مدیریت پژوهشی دانشکده پزشکی

1- انجام اصلاحات پیشنهادشده توسط داوران در زمان دفاع از پایان نامه

2- تنظیم پایان نامه بر اساس دستورالعمل تدوین پایان نامه در صفحه پژوهش وبسایت دانشکده پزشکی

3- ارائه مستندات ذیل به حوزه مدیریت پژوهش دانشکده پزشکی:

-    یک نسخه پرینت کامل پایان نامه پس از انجام اصلاحات درخواستی داوران و پس از تنظیم بر اساس دستورالعمل،

-    فرم های جلسه دفاع، بدین صورت:

o   جهت دانشجویان ارشد، دکتری تخصصی و دستیاری، دو سری کپی فرم شماره 3

o   جهت دانشجویان پزشکی، دو سری کپی فرم ب (قابل تهیه از نماینده دانشکده)، با ذکر تاریخ دفاع، نمره کسب شده، امضای اساتید محترم، و امضا و مهر اساتید محترم پزشک

-    فرم تاییدیه صحافی (فرم شماره 6)

انجام تسویه، تنها زمانی مجاز است که پایان نامه توسط کارشناس واحد پژوهش، تایید شده، و شماره و تاریخ ثبت به آن اختصاص داده شده باشد.

مدارک و مستندات لازم برای تسویه:

1- نسخه نهایی پایان نامه به صورت سی دی، (به چاپ کاغذی و صحافی نیازی نیست)،

(تعداد نسخه های لازم، توسط کارشناس واحد پژوهش توضیح داده می شود)؛

2- سی دی گزارش نهایی؛

3- تاییدیه گزارش نهایی که به امضای استاد راهنما رسیده است.