گروه آموزشی ایمنی شناسی

مدیرگروه : دکتر فرهاد سالاری

cv

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

Ali Gorgin Karaji CV.pdf

دکتر علی گرگین کرجی

ایمونولوژی

دانشیار

دکترای تخصصی (PhD)

a_gorginkaraji@kums.ac.ir

Mehdi Taghadosi CV.pdf

دکتر مهدی تقدسی

ایمونولوژی

استادیار

دکترای تخصصی (PhD)

Farhad Salari CV.pdf

دکتر فرهاد سالاری

ایمونولوژی

استادیار

دکترای تخصصی (PhD)

f.salari@kums.ac.ir

 

دکتر علیرضا رضایی منش

ایمونولوژی

استادیار

دکترای تخصصی (PhD)

alireza.Rezaiemanesh@kums.ac.ir

دکتر هانیه تارخیان

ایمونولوژی

استادیار

دکترای تخصصی (PhD)

hanieh.tarokhian@kums.ac.ir