طرح درس گروه آموزشی پزشکی مولکولی

نام و نام خانوادگی

طرح درس1

طرح درس2

طرح درس3

طرح درس4

دکتر کامران منصوری

دکتر داود رضازاده

طرح درس زیست عمومی بین الملل طرح درس زیست عمومی بین الملل  مدرس: دکتر کامران منصوری- دکتر داود رضازاده
زیست سلولی و مولکولی-پزشکی بین الملل زیست سلولی و مولکولی-پزشکی بین الملل  مدرس: دکتر کامران منصوری- دکتر داود رضازاده
بیولوژی مولکولی- ارشد فیزیولوژی بیولوژی مولکولی- ارشد فیزیولوژی  مدرس: دکتر کامران منصوری- دکتر داود رضازاده
ایمنوهماتولوژی - کارشناسی ارشد ایمنوهماتولوژی - کارشناسی ارشد  مدرس: دکتر کامران منصوری- دکتر داود رضازاده