طرح درس گروه آموزشی پزشکی مولکولی

 

نام و نام خانوادگی

طرح درس1

              طرح درس2  طرح درس3  طرح درس4

دکتر کامران منصوری

 

Tarh dars hivanat Tarh dars hivanat tarhdaes hematology tarhdaes hematology Tarh dars biology medical student  biology medical student

دکتر داود رضازاده

   
 
طرح درس زیست عمومی بین الملل طرح درس زیست عمومی بین الملل  مدرس: دکتر کامران منصوری- دکتر داود رضازاده
زیست سلولی و مولکولی-پزشکی بین الملل زیست سلولی و مولکولی-پزشکی بین الملل  مدرس: دکتر کامران منصوری- دکتر داود رضازاده
بیولوژی مولکولی- ارشد فیزیولوژی بیولوژی مولکولی- ارشد فیزیولوژی  مدرس: دکتر کامران منصوری- دکتر داود رضازاده
ایمنوهماتولوژی - کارشناسی ارشد ایمنوهماتولوژی - کارشناسی ارشد  مدرس: دکتر کامران منصوری- دکتر داود رضازاده