طرح درس گروه آموزشی فیزیولوژی

 نام و نام خانوادگی            

طرح درس1         

طرح درس 2

طرح درس

3

 

طرح درس 4  طرح درس 5
دکتر علی پورمتعبد  

 

 
دکتر داریوش شکیبایی
          
 
طرح درس فیزیولوژی گردش خون پزشکی ترم  اول 99-98.دکتر شکیباییpdf.pdf
   
 دکترهوشنگ نجفی 

گوارش پزشکی سراسری ترم ۲.pdfگوارش پزشکی سراسری ترم ۲

 

 کلیه داروسازی داخل.pdfکلیه داروسازی داخل
 گوارش پزشکی سراسری ترم ۳.pdf گوارش پزشکی سراسری ترم ۳
 
 
 
   دکتر علی اشرف گودینی   طرح درس فیزیولوژی غدد درون ریز پزشکی دانشجویان بین الملل  در نیم سال اول 98گودینی فیزیولوژی غدد درون ریز پزشکی دانشجویان بین الملل در نیم سال اول
 
طرح درس فیزیولوژی خون داروسازی ترم سوم در  نیم سال اول 98گودینی فیزیولوژی خون داروسازی ترم سوم در نیم سال اول طرح درس فیزیولوژی غدد درون ریز دانشجویان داروسازی  در نیم سال اول 98گودینی فیزیولوژی غدد درون ریز دانشجویان داروسازی در نیم سال اول

دکترفرشاد مرادپور

     
دکتر سید ارشاد ندایی
طرح درس

 طرح درس رادیولوژی 1.5 واحد کامل شد.pdf رادیولوژی 1.5 واحد  

  برنامه ترمی دروس گروه آموزشی فیزیولوژی

 

  برنامه هفتگی اعضای هیات علمی گروه آموزشی فیزیولوژی

 نام و نام خانوادگی

فایل برنامه

دکتر علی پورمتعبد


برنامه هفتگی دکتر پورمتعبد برنامه هفتگی دکتر پورمتعبد
دکتر داریوش شکیبایی
جدول برنامه هفتگی دکتر شکیبایی  نیمسال اول 99-98.pdf
برنامه هفتگی دکتر شکیبایی
دکتر هوشنگ نجفی 
            
دکتر فرشاد مرادپور

برنامه هفتگی دکتر مرادپور برنامه هفتگی دکتر مرادپور
 
 دکتر علی اشرف گودینی
 
 
 دکتر سید ارشاد ندایی
 
دکتر مریم محمدیان
دکتر شاه ویسی 
برنامه آموزشی نیمسال اول 99-98.pdf برنامه  هفتگی دکترشاه ویسی