برنامه های آموزشی

طرح درس گروه آموزشی اطفال

 

 نام و نام خانوادگی            

طرح درس1         

طرح درس2 طرح درس3

دکتر غلامرضا یوسفی فتمه سری

  

دکترمازیار وکیلی امینی

 

       

دکترسیدابوالحسن سیدزاده

       

دکترسیدحمیدرضا مرتضوی

 

       
دکترکیقباد قدیری
دکتر قدیری آشنایی با برنامه کشوری واکسیناسیوم 


 
   
دکترمیترا همتی

 

 

     
دکترهما بابایی
 
     
دکترسیمین قینی

 

 

     
دکترزهرا جلیلی

 
     
دکترسهیلا رشادت

 

 

     

دکترمحمدرضا گلپایگانی

 

       

دکتر رضا اکرمی پور

 

       

دکتر محمود قاسمی

 

       

دکترهادی محسن پور

 

       

دکتر هومن داریوشی

 

       

 


 

برنامه آموزشی گروه کودکان شامل :

à برگزاری مورنینگ ریپورت

Ãبرگزاری ژورنال کلاب

Case Report  Ã

à Mortality (مورتالیتی کنفرانس)

à کنفرانس اساتید 

Ãکنفرانس دستیاران

Ãکنفرانس کارورزان

Ãکنفرانس کارآموزان

Ãگراند راند           

à چارت راند