برنامه های آموزشی

 طرح درس گروه آموزشی زنان

 

 نام و نام خانوادگی            

  طرح درس1       

طرح درس2 طرح درس3 طرح درس 4
دکتر نسرین جلیلیان

   


 
 

 

دکتر فرحناز کشاورزی
  

 

کارورزان وکارآموزان:           

برنامه دستیاری:

 کارآموزان وکارورزان درانتهای دوره 2ماهه خود با آزمون کتبی وشفاهی ارزیابی  می شوند .امتحان کتبی به صورت تشریحی برگزار می شود.

دستیاران:

دستیاران با امتحانات دوره ای به صورت 2امتحان درون بخشی کتبی وOSCE دردیماه و اردیبهشت ماه وامتحانات ارتقاء سالانه درتیرماه ارزیابی می شوند فرم ارزشیابی DOPS یکی از دیگر  

روشهای ارزیابی عملکرد دستیاران توسط اساتید است .

 

برنامه های آموزشی

برنامه آموزشی گروه زنان شـــامل :

 برگزاری مورنینگ ریپورت تمامی ایام هفته ازساعت 30/8لغایت30/9 به جزء (دوشنبه وپنجشنبه)

برگزاری ژورنال کلاب توسط اساتیددر روز شنبه هر هفته

Case Report

à Mortality  (مورتالیتی کنفرانس)درآخرین دوشنبه هر ماه

کنفرانس اساتید  ماهانه یک کنفرانس

کنفرانس دستیاران به شکل book Review در روزهای سه شنبه هر هفته

کنفرانس کارورزان روزهای یکشنبه

کنفرانس کارآموزان رو زهای  چهارشنبه

-کلاسهای اختصاصی دستیاران سال اول روزهای شنبه

-کلاسهای اختصاصی دستیاران سال دوم روزهای چهارشنبه

-کلاسهای اختصاصی توسط اساتید جهت دستیاران سال سوم روزهای یکشنبه

درطی دوره 4ساله دستیاری،هدف اصلی تربیت نیروهای متخصصی است که دارای نگرش و مهارتهای علمی کافی به منظور پیشگیری ،حفظ وارتقاء سلامتی بانوان ومادران باردار ،درمان وبازگرداندن

سلامت افراد مبتلا به بیماریهای زنان ومامایی اعم از موارد بستری و سرپائی باشند.

گروه زنانگروه زنان

طرح دوره برای کار آموزان پزشکی بخش زنان 89 طرح دوره برای کار آموزان پزشکی بخش زنان 89
طرح دوره برای کار آموزان پزشکی بخش زنان 92 طرح دوره برای کار آموزان پزشکی بخش زنان 92