طرح درس گروه آموزشی میکروب شناسی

 نام و نام خانوادگی           

طرح درس1         

طرح درس 2 طرح درس3 طرح درس 4

دکتر شهرام زهتابیان

     
 دکتر محسن موقوفه ای  

   

 


 

طرح درس آزمایشگاه پزشکی بین الملل.pdf طرح درس آزمایشگاه پزشکی بین الملل