مرکز اختلالات خواب

مدیرگروه دکتر حبیب اله خزایی 

cv

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

دکتر معصومه رستم پور

فیزیک پزشکی

استادیار

دکتری Ph.D

دکتر رضا فدائی

بیوشیمی بالینی

استادیار

دکتری Ph.D