مدیر پژوهشدکتر هوشنگ نعمتی.jpg

نام و نام خانوادگی: دکتر هوشنگ نعمتی

رشته تحصیلی: پزشکی مولکولی

مدرک: دکترای تخصصی(PhD)

مرتبه: استادیار

آدرس اینترنتیhnemati@kums.ac.ir

رزومه: CV - Dr Nemati.pdf

این مدیریت به طور کلی وظیفه برنامه­ ریزی و گسترش تحقیقات، و همچنین ارزیابی و سنجش عملکرد پژوهشی دانشکده را عهده­ دار است.