مدیر آموزش علوم پایهdr roshankjhah.jpg

نام و نام خانوادگی : دکتر شیوا روشنخواه

رشته تحصیلی : علوم تشریحی

مدرک : دکترای تخصصی(PhD)

مرتبه : دانشیار

آدرس اینترنتی :  

Sh.roshnkhah@kums.ac.ir

  cv: 
CV Dr. Shiva Roshankhah (bahman 98).pdf