پذیرش واحدهای درسی

فصل نهم

پذیرش واحدهای درسی

 

-    معادل سازی و پذیرش دروسی که دانشجو قبلاَ در دانشگاهها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده است با رعایت شرایط زیر مجاز است .

-         دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشته جدید باشد .

-    دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشد .

-    محتوای آموزشی درسهای گذرانده شده با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی ذیربط حداقل 80 % اشتراک محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس از 12 کمتر نباشد .

-    تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشد .

تبصره 1 : معادل سازی دروس تخصصی در مقاطع هم سطح یا از مقاطع بالاتر به پایین تر امکان پذیر است .

تبصره 2 : معادل سازی و پذیرفتن درسها توسط گروههای آموزشی ذیربط در دانشگاه پذیرنده انجام می شود .

-    نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد .

تبصره :‌به ازای هر 20 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو ، یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود .