ساختار دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی


معرفی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

کمیته ها و کارکردهای EDO

هدایت و حمایت علمی و فنی آموزشی

دفاتر توسعه آموزش پزشکی بیمارستان ها EDU

آیین نامه ها و استانداردها

کارگاه های توانمندسازی

فرم ها و فرآیندها

مطالب و لینک های مفید

 جشنواره شهید مطهری

 اولویت های پژوهش در آموزش

 اخبار

 تماس با ما

 

ارتباط با مدیریت

دکتر ماریا شیروانی