ساختار دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی


معرفی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

 

کمیته ها و کارکردهای EDO

 

هدایت و حمایت علمی و فنی آموزشی

 

دفاتر توسعه آموزش پزشکی بیمارستان ها EDU

 

آیین نامه ها و استانداردها

 

کارگاه های توانمندسازی

 

فرم ها و فرآیندها

 

مطالب و لینک های مفید

 

جشنواره شهید مطهری

 

 

الویت های پژوهش در آموزش

 

تماس با ما

 

ارتباط با مدیریت

دکتر ماریا شیروانی