گروههای آموزشی

 

 

 گروههای علوم پایه

 

گروههای علوم بالینی

 

 

 

ماده 35) گروه آموزشی واحدی است متشکل از اعضای هیأت علمی متخصص در یک رشته از شعب دانش بشری که در دانشکده دایر است و اعضای هیأت علمی هر گروه مجموعاً شورای آن گروه را تشکیل می دهند.

ماده 36) وظیفه گروه  :

الف هماهنگ ساختن فعالیت های آموزشی و پژوهشی در رشته مربوط

ب- تنظیم برنامه های آموزشی که برای تدریس در آن رشته لازم است

پ- نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسی و اظهار نظر در مورد متون درسی ومحتوای دروس براساس برنامه ها و سرفصل های مصوب

ت- اظهار نظر درباره ساعات تدریس و تحقیق اعضای گروه

ج- اظهار نظر درخصوص پذیرش دانشجویان انتقالی و مهمان و تعیین کمبود واحدهای درسی آنان

چ- بررسی طرح های تحقیقاتی و پیشنهاد به شورای پژوهشی دانشکده همراه با فرم مصوبه گروه

ح - اظهار نظر درباره بورس ها و مأموریت های اعضای گروه و پیشنهاد آن به شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده یا آموزشکده

خ- پیش بینی نیاز گروه به استخدام اعضای هیأت علمی متخصص و اظهار نظر در مورد صلاحیت علمی نامزدهای استخدام برای طی مراحل قانونی

د- ارزیابی سالانه کار گروه برای طرح در شورای آموزشی- پژوهشی

ر- برنامه ریزی در مورد دروس طبق اختیاراتی که شورای عالی برنامه ریزی تفویض کرده است.

ز- بررسی و اعلام نظر برای اصلاح سرفصل ها و تجدید نظر در عنوان درس ها (از حیث اصلی یا اختیاری بودن) و همچنین تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین  پیشرفت های علمی ربای تصویب درشورای عالی برنامه ریزی

تبصره1- اظهار نظر در مورد تقاضای استخدام جدید، ارتقای اعضای هیأت علمی، ارزیابی سالانه اعضای هیأت علمی، بورس ها و فرصت های مطالعاتی در هر گروه به وسیله کمیته یا کمیته هایی مرکب از استادان، دانشیاران، و استادیاران منتخب آن گروه  که سابقه خدمت بیشتری دارند( که به عنوان عضو کمیته های تخصصی تعیین می شوند) و پس بررسی کارنامه های آموزشی و پژوهشی آنان و  تأیید رئیس دانشکده و معاونین اموزشی و پژوهشی دانشگاه  ، انجام می گیرد.

ماده 37) شورای هر گروه، دو تن از اعضای آن گروه را که واجد شرایط بند «الف» ماده (4) وحداقل  در مرتبه استادیاری باشند، برای تصدی مدیریت گروه به رئیس دانشکده معرفی می کند، به پیشنهاد رئیس دانشکده و با تأیید و حکم رئیس دانشگاه، یکی از آنان به مدت دو سال به مدیریت گروه منصوب می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

تبصره- موارد استثنایی به تشخیص رئیس دانشگاه تصمیم گیری می شود.

ماده 38) معاون گروه، توسط مدیر گروه پس از تأیید  رئیس دانشکده تعیین و با حکم رئیس دانشکده  منصوب می شود.

ماده 39) وظایف مدیر گروه  :

الف تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه براساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیم سال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده

ب- نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی

د- تهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاری اعضاء گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده

ه- تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات و تسلیم آن به مراجع ذیربط

و- تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه و آئین نامه ها و مصوباتی که رئیس دانشکده  ارسال کرده است.

ز- پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده

چ- انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده

ط- پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه رأساً یا با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه

ی- ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده