گروه آموزشی ارولوژی

مدیرگروه : دکتر محمودرضا مرادی

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی 

 

cvدکتر زرگوشی.

دکتر جواد زرگوشی

ارولوژی

(فلوشیپ اندوارولوژی)

استاد

دکتری تخصصی

jzargoushi@kums.ac.ir
 

 

دکتر محمودرضا مرادی.pdf

دکتر محمودرضا مرادی

ارولوژی(فلوشیپ جراحی کلیه اطفال)

استاد

دکتری تخصصی

mr_moradi@kums.ac.ir
 

bartani1.pdf 

دکتر زهره برتنی

جراحی کلیه و مجاری ادراری

استادیار

دکتری تخصصی

z_bartani@kums.ac.ir
 

cv حسین عبدی.pdf

دکتر حسین عبدی

فلوشیپ پیوند کلیه

استادیار

دکتری تخصصی

hossein.abdi@kums.ac.ir
 
  دکتر عبداله سعادت فر   ارولوژی استادیار  دکتری تخصصی   

 

دکتر فرج اله پرهوده

فلوشیپ آروآنکولوژی

استادیار

دکتری تخصصی