اعضای هیئت علمی و کارکنان

 

گروه آموزشی ارولوژی

مدیرگروه : دکتر محمودرضا مرادی

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی 

 

cvدکتر زرگوشی.

دکتر جواد زرگوشی

ارولوژی

(فلوشیپ اندوارولوژی)

استاد

دکتری تخصصی

jzargoushi@kums.ac.ir
 

 

دکتر مرادی اسفند 94.pdf

دکتر محمودرضا مرادی

ارولوژی(فلوشیپ جراحی کلیه اطفال)

استاد

دکتری تخصصی

mr_moradi@kums.ac.ir
 

دکتر برتنی اسفند 94.pdf

دکتر زهره برتنی

جراحی کلیه و مجاری ادراری

استادیار

دکتری تخصصی

z_bartani@kums.ac.ir
 

دکتر حسین عبدی اسفند 94.pdf

دکتر حسین عبدی

فلوشیپ پیوند کلیه

استادیار

دکتری تخصصی

hossein.abdi@kums.ac.ir
 

دکتر پرهوده اسفند 94.pdf

دکتر فرج اله پرهوده

فلوشیپ آروآنکولوژی

استادیار

دکتری تخصصی

 
  دکتر عبداله سعادت فر  ارولوژی   استادیار دکتری تخصصی