شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی دانشکده پزشکی


1- دکتر بابک صیاد 2- دکتر سیروس جلیلی3- دکتر ماری عطایی4- دکتر مظفر ازنب 5- دکتر اشکان شیرویی6- دکتر محمد رضا سلحشور7- دکتر منصور رضایی 8- دکتر مهرعلی رحیمی 9- دکتر نگین رضاوند


 

وظایف شورای پژوهشی دانشکده:

الف برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط معاون پژوهشی دانشگاه ابلاغ می گردد.

ب- تدوین سیاست های پژوهشی دانشکده با توجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه

ج- بررسی و تدوین طرح های پژوهشی دانشکده و ارجاع آنها به شورای پژوهشی دانشگاه

د- بررسی و تدوین طرح های ارزشیابی پژوهشی دانشکده و پیشنهاد آن به شورای پژوهشی دانشگاه

ط- بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجاع می دهد.

ک- بررسی طرح های پژوهشی اعضای هیأت علمی و ارجاع آن به شورای پژوهشی دانشگاه