شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (جلسه : یکشنبه ها)


دکتر بابک صیاد - دکتر زهره رحیمی - دکتر سیروس جلیلی - دکتر مهدی تقدسی - دکتر منصور رضایی - دکتر مهرعلی رحیمی - دکتر مظفر ازنب - دکتر نگین رضاوند - دکتر میترا همتی - دکتر سیدجعفر نوابی - دکتر امید امان الهی - دکتر شیوا روشن خواه

 

 

  وظایف شورای پژوهشی دانشکده:

الف برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط معاون پژوهشی دانشگاه ابلاغ می گردد.

ب- تدوین سیاست های پژوهشی دانشکده با توجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه

ج- بررسی و تدوین طرح های پژوهشی دانشکده و ارجاع آنها به شورای پژوهشی دانشگاه

د- بررسی و تدوین طرح های ارزشیابی پژوهشی دانشکده و پیشنهاد آن به شورای پژوهشی دانشگاه

ط- بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجاع می دهد.

ک- بررسی طرح های پژوهشی اعضای هیأت علمی و ارجاع آن به شورای پژوهشی دانشگاه