نقشه سایت

EN

صفحه نخست

معرفی دانشکده

رسالتها و برنامه ها و اهداف

نشست های دانشکده

مدیریت دانشکده

ریاست دانشکده

آیین نامه جامع مدیریت دانشکده پزشکی

برنامه مدون دفتر ریاست دانشکده پزشکی

معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی

مدیریت گروههای بالینی

بیمارستانهای وابسته

مرحله استیودنتی- فیزیوپاتواوژی

مرحله اکستونی(استاژری)

مرحله اینترنی

کلید سوالات آزمونهای تئوری بالینی

اصلاحیات قوانین آموزشی

معاونت آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی پایه

معاون آموزش پزشکی عمومی

مدیران اجرایی

گروههای علوم پایه

گروههای بالینی

برنامه آموزش پزشکی عمومی

کوریکولوم آموزشی

طرح دوره

برنامه مدون مقاطع

علوم پایه
فیزیوپاتولوژی
کارآموزی بالینی
کارورزی بالینی

معاونت اداری و مالی

مدیر توسعه آموزش پزشکی(EDO)

مدیر پژوهش

مسئول اساتید مشاور دانشکده پزشکی

مسئول امور هیات علمی

مسئول امور بین الملل

مدیرروابط عمومی

شوراهای دانشکده

شورای پژوهشی

شورای آموزشی

شورای معاونین

شوراهای آموزشی پایه وبالینی

تحصیلات تکمیلی علوم پایه

فرآیندهای آموزشی و پژوهشی و اداری

آیین نامه ها ی وزارتی و داخلی

کوریکولومهای پزشکی عمومی-تخصصی و...

اعضاء هیات علمی

علوم پایه

بالینی

امور ارتقاء هیات علمی

پژوهش

مدیر پژوهش

آئین نامه و شیوه نامه

طرحهای تحقیقاتی

شورای پژوهشی

اعضا شورای پژوهشی

برنامه هغتگی

آئین نامه ها

اولویتهای تحقیقاتی دانشگاه

گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی

فرایند تصویب و تسویه گزارش نهایی

فرمت نگارش گزارش نهایی

پایان نامه های دانشجویی

مراحل تصویب

پایان نامه های مصوب

آیین نامه ها و فرمها

پاداش فعالیت های پژوهشی

تالیف فصولی از کتب مرجع

ثبت اختراع

ارائه مقاله در کنگره

کسب رتبه برتر در جشنواره خوارزمی و رازی

نحوه محاسبه پاداش مقالات

اخلاق در پژوهش

آئین نامه و دستورالعمل ها

فرایند

فرم ها و آئین نامه ها

پژوهانه

مراحل اجرای اعطای طرح پژوهانه

اخبار پژوهش

مستندات پژوهش

فرآیندها

فرایندها (واحد پژوهش)

آموزش

مدیریت و پرسنل و شرح وظایف

دستیاری

مقررات و آیین نامه ها

ضوابط و اهداف آموزشی (کوریکولوم ها)

تقویم آزمونها

منابع آزمونها

تخلفات

اسامی کارشناسان

فرآیندهای جاری

پزشکی عمومی

تعاریف کلی و اطلاعات

رسالت و اهداف پزشکی عمومی

مقررات دوره پزشکی عمومی

مراحل انتخاب واحد

ارزیابی پیشرفت تحصیلی

انتقال و جابجایی و تغییر رشته و مهمانی

پذیرش واحدهای درسی

پایان نامه

فراغت از تحصیل

کوریکولوم دوره پزشکی عمومی

استاندارهای آموزش پزشکی عمومی

کوریکولوم های دوره بالینی پزشکی عمومی

برنامه های مدون دوره پزشکی عمومی

سند توانمندی های دوره دکتری پزشکی عمومی

آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پزشکی

کارگاههای آموزش مداوم

نظام آموزشی

گنجاندن مباحث جدید در کوریکولوم های آموزشی پزشکی عمومی

شرح وظایف کارشناس پزشکی عمومی

مصوبات

تحصیلات تکمیلی

آیین نامه ها

آیین نامه های دستیاری

آیین نامه های پزشکی عمومی

آیین نامه های تحصیلات تکمیلی علوم پایه

آیین نامه ها و جداول هیات علمی

آیین نامه های آموزشی و پژوهشی

آیین نامه های دانشجویان

آیین نامه های امور فرهنگی

برنامه های مدون آموزشی

برنامه دروس مقطع علوم پایه

برنامه دروس مقطع فیزیوپاتولوژی

برنامه دروس استاژری

سر فصل دروس علوم پایه

سر فصل دروس فیزیوپاتولوژی

سرفصل دروس استاژری

سر فصل دروس کارشناسی ارشد

منابع آزمونها

تقویم دانشگاهی و برنامه کلاسی و امتحانات

فرم های الکترونیکی

فرایندها

فرم درخواست مهمانی

فرم جابجایی دانشجو

برگ تسویه حساب دانشجویی

لاگ بوک الکترونیکی

کارنامه آموزشی بالینی

طرح درس و برنامه کاری اساتید

علوم پایه

علوم بالینی

دفتر توسعه آموزش پزشکی

درباره EDO

آیین نامه اجرایی و ساختار EDO

صورت جلسات

مطالب و لینک های مفید

کارگاه ها

تماس با ما

گروههای آموزشی

علوم پایه

انگل شناسی و قارچ شناسی

پیام مدیر گروه

اعضای هیئت علمی و کارکنان

طرح درس و برنامه های آموزشی

میکروب شناسی

پیام مدیر گروه

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

دانش آموختگان

فرآیند ها

کنفرانس ها و ژورنال کلاب ها

طرح درس و برنامه های آموزشی

برنامه درس میکروب شناسی
برنامه تحصیلات تکمیلی میکروب شناسی

کوریکولوم ها

امکانات گروه و آزمایشگاه ها

تماس با ما

طب سنتی

اعضا هیات علمی

پیام گروه

طرح درس و برنامه های آموزشی

اطلاعات عمومی

روانشناسی بالینی

اعضاء هیئت علمی و کارکنان

طرح درس و برنامه های آموزشی

پزشکی مولکولی

اعضاء هیئت علمی

طرح درس و برنامه های آموزشی

درباره پزشکی مولکولی و علوم سلولی کاربردی

باروری و ناباروری

اعضاء هیئت علمی

بیولوژی پزشکی

اعضاء هیئت علمی

طرح درس و برنامه های آموزشی

اخلاق حرفه ای و آداب پزشکی

اعضاء هیئت علمی

بیوتکنولوژی پزشکی

اعضاء هیئت علمی

طرح درس و برنامه های آموزشی

برنامه مدون بیوتکنولوژی پزشکی

تاریخچه گروه

ایمنی شناسی

پیام مدیر گروه

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

فعالیتهای تحقیقاتی

فرم ها و فرآیندها

بهداشت و پزشکی اجتماعی

اعضای هیئت علمی و کارکنان

طرح درس و برنامه های آموزشی

بیوشیمی

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

منابع

تسهیلات و خدمات

اخبار و رویدادها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

زبان

اعضای هیئت علمی و کارکنان

مهندسی پزشکی

پیام مدیر گروه

اعضاء هیات علمی

طرح درس و برنامه های آموزشی

فرایندها

علوم تشریح

اعضای هیئت علمی و کارکنان

طرح درس و برنامه های آموزشی

برنامه های مدون آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

فیزیک پزشکی

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

فیزیک پزشکی
مهندسی پزشکی

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

فعالیتهای تحقیقاتی

منابع

تسهیلات و خدمات

اخبار و رویدادها

تماس با ما

فیزیولوژی

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

فعالیتهای تحقیقاتی

منابع

تسهیلات و خدمات

اخبار و رویدادها

تماس با ما

معارف اسلامی

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

علوم بالینی

ارتوپدی

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

فعالیتهای تحقیقاتی

تماس با ما

اخلاق حرفه ای و آداب پزشکی

اعضاء هیئت علمی

ارولوژی

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

تماس با ما

اطفال

پیام مدیر گروه

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

تسهیلات و خدمات

بیهوشی

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

فعالیتهای تحقیقاتی

منابع

تسهیلات و خدمات

تماس با ما

پاتولوژی

اعضای هیئت علمی و کارکنان

پوست

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

تماس با ما

جراحی عمومی

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

جراحی مغز و اعصاب

اعضای هیئت علمی و کارکنان

چشم پزشکی

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

داخلی

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

فعالیتهای تحقیقاتی

تسهیلات و خدمات

تماس با ما

رادیولوژی

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

اعضای هیئت علمی و کارکنان

روانشناسی بالینی

طرح درس و برنامه های آموزشی

روانپزشکی

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

فعالیتهای تحقیقاتی

منابع

تسهیلات و خدمات

اخبار و رویدادها

تماس با ما

زنان و زایمان

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

فعالیتهای تحقیقاتی

منابع

تسهیلات و خدمات

عفونی

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

منابع

تسهیلات و خدمات

اخبار و رویدادها

تماس با ما

قلب و عروق

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

منابع

تماس با ما

گوش و حلق و بینی

اعضای هیئت علمی و کارکنان

نورولوژی

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیئت علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

فعالیتهای تحقیقاتی

منابع

تسهیلات و خدمات

اخبار و رویدادها

تماس با ما

طب اورژانس

پیام مدیر گروه

اطلاعات عمومی

زیرشاخه ها واحدها

اعضای هیات علمی و کارکنان

دانشجویان

طرح درس و برنامه های آموزشی

امتحانات و نتایج

فعالیتهای تحقیقاتی

منابع

تسهیلات و خدمات

ارزیابی درون گروهی

اخبار و رویدادها

تماس با ما

رادیوتراپی و آنکولوژی

اعضای هیات علمی و کارکنان

طب ورزشی وتوانبخشی

اعضای هیئت علمی و کارکنان

طرح درس و برنامه های آموزشی

طب زناشویی

اعضاء هیات علمی و کارکنان

تماس با ما

لینک مرتبط

مرکز اختلالات خواب

اعضاء هیات علمی

طب بازساختی

اعضای هیئت علمی و کارکنان

سوء مصرف مواد فارابی

اعضاء هیئت علمی

مرکز عفونتهای بیمارستانی

اعضاء هیات علمی

امور بین الملل

سرپرست

برنامه ها

واحد فن آوری اطلاعات

مدیریت

شزح وظایف

شرح فرآیندها

مرکز کامپیوتر و اینترنت(شماره 1 و 2)

اتوماسیون اداری

وب سایت

فن آوری اطلاعات

شبکه

نرم افزار

سخت افزار

پروژه ها

مطالب آموزشی

فرمهای الکترونیکی

پاسخ به سوالات کامپیوتر

فرم عضویت در سایت اینترنت

فرمها

لینکهای مفید

کتابخانه

کتابخانه پزشکی

کتابخانه معارف

مراکز تحقیقات دانشکده

مرکز تحقیقات تولید مثل

دانشجویی فرهنگی

دستیاران رشته تخصصی

دانشجویان پزشکی

دانشجویان کارشناسی ارشد

کمیته تحقیقات دانشجویی

سرپرست

اعضای کمیته

برنامه ها

تماس با ما

اداری

امور عمومی

حسابداری

فرمهای الکترونیکی

کارگزینی

خدمات

سمعی بصری

بسیج جامعه پزشکی

اخبار آموزشی و پژوهشی

امور رفاهی و ورزشی

سمینارها

دانشکده های علوم پزشکی

بیمه تکمیلی

ورزشی

اخبار

گالری

تماس با ما