پایان نامه

فصل دهم

پایان نامه

 

پایان نامه بخشی از دوره دکترای عمومی است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود زیر نظر استاد راهنما به تحقیق بپردازد .

دانشجو می بایست از شروع دوره کارآموزی تا قبل از شرکت در امتحان جامع پیش کارورزی موضوع پایان نامه خود را انتخاب و به ثبت برساند .

تبصره : دانشجو چنانچه موضوع پايان نامه خود را در مدت مقرر به ثبت نرساند مجاز به شرکت در امتحان جامع پیش کارورزی نمیباشد .

تعداد واحدها و نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی ثبت و دانشجو از رعایت حداکثر واحدهای مجاز در آخرین نیمسال تحصیلی معاف است لذا دانشجو موظف است در هر ترم پایان نامه را انتخاب نموده و در صورت دفاع ، نمره در آخرین کارنامه ثبت و از بقیه کارنامه ها حذف خواهد شد .

 

لازم به ذکر است دستورالعمل نگارش پایان نامه در زمان انتخاب موضوع پایان نامه توسط امور پژوهشی دانشکده به دانشجو تحویل داده خواهد شد .