مرکز تحقیقات  بیولوژی پزشکی

مدیرگروه دکتر کامران منصوری   

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

دکتر خیراله یاری

علوم زیست پزشکی

استادیار

دکتری Ph.D

دکتر سارا محمدزاده صادق

زیست فناوری پزشکی

استادیار

دکتری Ph.D

دکتر بیژن سلیمانی

ژنتیک و اصلاح نژاد

استادیار

دکتری Ph.D

دکتر شهرام میرآقایی

 

علوم دارویی

استادیار

دکتری Ph.D

دکتر صغری باقری

 

بیوفیزیک

استادیار

دکتری Ph.D

دکتر فاطمه خادمی

فناوریهای علوم پزشکی

استادیار

دکتری ph.D

دکتر حمیدرضا محمدی مطلق

علوم زیست پزشکی

استادیار

دکتری ph.D

دکتر ابراهیم برزگری

بیوفیزیک

استادیار

دکتری Ph.D