ز

 

گروه آموزشی بیوتکنولوژی پزشکی

 

مدیرگروه دکتر یداله بهرامی

 

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

cv akbari 04  07 1397 
دکتر بهمن اکبری             بیوتکنولوژی پزشکی

استادیار

دکتری Ph.D

bahman.akbari@kums.ac.ir

دکتر یداله بهرامی

بیوتکنولوژی پزشکی

استادیار

دکتری Ph.D

bahramiyadollah@yahoo.com

  دکتر کمال ویسی زیست شناسی فناوری پزشکی استادیار دکتری Ph.D   k.veissie@gmail.com