اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی


اعضای گروه اخلاق و آداب پزشکی اعضای گروه اخلاق و آداب پزشکی

گروه آموزشی اخلاق حرفه ای و آداب پزشکی

مدیرگروه دکتر بابک ایزدی

CV

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دکتر بابک ایزدی

دانشیار

دکتر علی سروش

دانشیار

دکتر علیرضا جانبخش

دانشیار

دکتر سیدابوالحسن سیدزاده

استاد

دکتر جلال شاکری

استاد

دکتر علی الماسی

استاد

دکتر امیرجلالی

استادیار

دکتر محمدحسین فرزایی

استادیار

دکتر علی اکبر پرویزی فرد

استادیار

دکتر علی اکبر فروغی

استادیار